Διαγωνισμοί

daedalus-online-100

Κανονισμοί...


Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ "Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και κερδίστε 100...
2023-04-03-08-28-55

Κανονισμοί...


Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΙΛΩΝ Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας: Διοργανωτής...

Κανόνες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων, καθώς και τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας του απορρήτου στον τομέα των επικοινωνιών, η Daedalus New Media Research υποχρεούται να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για τον εαυτό σας, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιο άλλο πρόσωπο, υπό ασφαλείς συνθήκες και αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σκοπό. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Δεν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία απαιτούνται μόνο για τη στατιστική ανάλυση. Εάν δεν μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα λάβετε καμία μελλοντική πρόσκληση συμμετοχής έρευνα. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή και θα κοινοποιούνται μόνο στους πελάτες που παρήγγειλαν την ηλεκτρονική έρευνα (χωρίς ταυτοποίηση του ερωτώμενου - μόνο ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει τα στατιστικά αποτελέσματα).

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των δεδομένων σας, το δικαίωμα να μην εξαρτάστε από κάποια μεμονωμένη απόφαση και το δικαίωμα να αποταθείτε στις τοπικές αρχές σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Εάν κάποια από τα δεδομένα σας είναι εσφαλμένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 13 :Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων

1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, στ) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας:

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

β) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ε) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών,

στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

3. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες.

Άρθρο 14: Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων

1. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, ενδεχομένως, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση,

στ) κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας όσον αφορά το υποκείμενο των δεδομένων:

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα,

β) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,

γ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

δ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, στ) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, ζ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

α) εντός εύλογης προθεσμίας από τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία,

β) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το εν λόγω υποκείμενο των δεδομένων, ή

γ) εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλον αποδέκτη, το αργότερο όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

4. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται εάν και εφόσον:

α) το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες,

β) η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, υπό τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή εφόσον η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό,

γ) η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο παρέχει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή

δ) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά δυνάμει υποχρέωσης επαγγελματικού απορρήτου που ρυθμίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου υποχρέωσης τήρησης απορρήτου.

Άρθρο 15:Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες

χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 16:Δικαίωμα διόρθωσης

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Άρθρο 17 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Άρθρο 18 :Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Άρθρο 19 :Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 21 Δικαίωμα εναντίωσης

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές. 6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Άρθρο 22 :Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση:

α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,

β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή

γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εγγραφή 

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος της Daedalus Online. Παρόλ’ αυτά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε ορισμένα μέλη την πρόσβαση στην ομάδα, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την άρνησή μας.Σε καμία περίπτωση, το προσωπικό της Daedalus New Media Research δεν μπορεί να γίνει μέλος της κοινότητας.

Εγγραφή και προσωπικά δεδομένα

Για τους σκοπούς των στατιστικών αναλύσεων που παρέχει η Daedalus New Media Research στους πελάτες της, χρειαζόμαστε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για τα μέλη μας, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών όπως το εισόδημά σας. Η παροχή αυτών των προσωπικών πληροφοριών στη Daedalus New Media Research αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινότητα της Daedalus Online.

Αποχώρηση από την κοινότητα

Τα μέλη μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την κοινότητα της Daedalus Online, γεγονός που σημαίνει ότι θα σταματήσουν να λαμβάνουν από εμάς προσκλήσεις σε έρευνες. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αφότου τα μέλη εκφράσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από μια ομάδα, τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων της Daedalus New Media Research.

Εάν κάποιος ερωτώμενος δεν έχει συμπληρώσει κάποια έρευνα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, θα θεωρείται ανενεργό μέλος. Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα ανενεργά μέλη από τη βάση δεδομένων της.

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ποιότητα των στατιστικών αναλύσεων που η Daedalus New Media Research παραδίδει στους πελάτες της, εναλλάσσουμε τα μέλη της κοινότητάς μας σε τακτική βάση. Η Daedalus New Media Research έχει το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος από τη βάση δεδομένων χωρίς να υποχρεούται να προειδοποιήσει το μέλος και χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση.

Πώς λειτουργεί η κοινότητα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινότητα της Daedalus Online συμφωνούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από τη Daedalus New Media Research με συνδέσμους προς έρευνες. Τα μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση να απαντούν στα ερωτηματολόγια. Αυτά πρέπει να συμπληρώνονται μία φορά. Κανένα άτομο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Η Daedalus New Media Research δικαιούται να απενεργοποιεί τους λογαριασμούς που παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα. Τυχόν απορίες των μελών μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η Daedalus New Media Research έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση εμφάνισης ιών στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στους ερωτώμενους, αυτοί οφείλουν να αποδεχτούν το γεγονός ότι η Daedalus New Media Research δεν θα υπέχει καμία ευθύνη για τις πιθανές επιπτώσεις αυτών των ιών και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση για αποζημίωση.

Η Daedalus New Media Research δεν μπορεί να εγγυηθεί κανέναν ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό ερωτηματολογίων ετησίως.

Όποτε ο απαραίτητος αριθμός ερωτώμενων - από στατιστικής άποψης - έχει απαντήσει σε μια έρευνα, η Daedalus New Media Research έχει το δικαίωμα το διακόψει την έρευνα και να απορρίψει περαιτέρω απαντήσεις.

Καταχώριση απαντήσεων έρευνας

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα των ερωτώμενων, Η Daedalus New Media Research θα συλλέγει επίσης και θα διατηρεί άλλους τύπους δεδομένων που έχει στη διάθεσή της αναφορικά με τους ερωτώμενους, τα οποία συνάγονται από τις απαντήσεις των ίδιων των ερωτώμενων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν απολύτως προσωπικές θέσεις των ερωτώμενων, π.χ. τις πολιτικές απόψεις τους.

Τα μέλη συμφωνούν η Daedalus New Media Research μπορεί να καταχωρίζει τις απαντήσεις που παρέχει σε έρευνες, οι οποίες είναι γνωστό ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με απολύτως προσωπικές θέσεις των ερωτώμενων - με απώτερο σκοπό να χρησιμοποιήσει αργότερα τις καταχωρισμένες πληροφορίες για την κατάρτιση στατιστικών αναλύσεων.

Κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζει η Daedalus New Media Research. Επιπλέον, κάθε μέλος που διαπιστώνει ότι τυχόν προσωπικά του δεδομένα έχουν καταχωριστεί εσφαλμένα στη βάση δεδομένων δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωσή τους.

Αποστολή καταχωρισμένων δεδομένων

Όλα τα μέλη θα συναινούν στην αποστολή από τη Daedalus New Media Research των καταχωρισμένων δεδομένων και πληροφοριών που απορρέουν από έρευνες σε άλλες εταιρείες έρευνας αγοράς. Παρόλ’ αυτά, οι εν λόγω εταιρείες έρευνας αγοράς θα τηρούν πιστά τον όρο ότι τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν θα αποστέλλουν ούτε θα κοινοποιούν περαιτέρω πληροφορίες όπως τα ονόματα, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις ή άλλα προσωπικά δεδομένα των ερωτώμενων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ταυτοποίηση κάποιου συγκεκριμένου ερωτώμενου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τρέχουσες προϋποθέσεις συμμετοχής στη Daedalus Online.

Όλα τα μέλη θα ενημερώνονται αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή αυτών των προϋποθέσεων το συντομότερο δυνατό.

Ανταμοιβή με πόντους και μετατροπή

Μόλις κάποιος ερωτώμενος συγκεντρώσει τουλάχιστον 1000 πόντους, μπορεί να τους μετατρέψει σε μετρητά.

100 πόντοι ισοδυναμούν με 1 Ευρώ.

Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει πόντους σε κάποιο πρόσωπο ή να ανακαλέσει τους πόντους εφόσον διαπιστωθεί ότι το άτομο παρείχε ψευδείς απαντήσεις σε κάποια έρευνα ή απάντησε για λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και τεχνολογία ψηφιακών αποτυπωμάτων. Εφόσον αποδέχεστε να συμμετάσχετε στην κοινότητα Daedalus Online, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και των ψηφιακών αποτυπωμάτων.

 

Εμπιστευτικότητα 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια είναι εμπιστευτικές. Σκοπός όλων των ερευνών αγοράς που διεξάγουμε είναι η συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με ομάδες, όχι με μεμονωμένα άτομα. Τα μεμονωμένα ερωτηματολόγια δεν θα δημοσιοποιούνται με κανένα τρόπο. Η Daedalus New Media Research μπορεί περιστασιακά να διαβιβάζει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει σε κάποια τρίτη εταιρεία έρευνας αγοράς που διεξάγει παρεμφερείς έρευνες αγοράς, η οποία θα τηρεί τους ίδιους κανόνες εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο παρόν.

Προαιρετική συμμετοχή

Η συμμετοχή στις έρευνες είναι πάντοτε εντελώς προαιρετική. Η συμμετοχή σας στην κοινότητα βασίζεται στην απόλυτη συναίνεσή σας. Είστε ελεύθερος(η) να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας και να διακόψετε τη συνεργασία. Έχετε το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ή μετά τη συμπλήρωσή του, να ζητήσετε τη διαγραφή ολόκληρου του ερωτηματολογίου ή κάποιων τμημάτων αυτού.

Όταν γίνεστε μέλη της Daedalus Online, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα που σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις έρευνές μας.

Γιατί ζητάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να γίνετε μέλος της ομάδας, πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο εγγραφής. Το έντυπο εγγραφής συλλέγει προσωπικά δεδομένα καθώς και γενικές πληροφορίες που σχετίζονται με διάφορα θέματα έρευνας. Ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ώστε να μπορούμε να σας αποστέλλουμε προσκλήσεις συμμετοχής στις έρευνες που διεξάγουμε. Οι υπόλοιπες πληροφορίες που συλλέγουμε - όπως το όνομα, η διεύθυνση, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης - μας βοηθούν να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τα διαφορετικά προγράμματα έρευνας αγοράς που διεξάγουμε.

Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να ζητήσω τη διαγραφή τους. Γι' αυτό το δικαίωμα μπορώ να κάνω μια αίτηση online στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με το κείμενο ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Επίσης ειναι γνωστό οτι μπορώ να κινηθώ νομικά.

Αποχώρηση από την κοινότητα

Αν επιλέξετε να διακόψετε τη συνεργασία σας με την Daedalus Online, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στο θέμα τις λέξεις: «ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι για την πλήρη διαγραφή των δεδομένων σας από τα μητρώα μας θα χρειαστούν λίγες ημέρες.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Daedalus New Media Research λαμβάνει αυστηρά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ασφαλείς. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας σε κρυπτογραφημένη μορφή. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα επιτρέπεται σε ελάχιστα μέλη του προσωπικού της Daedalus New Media Research.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ενδέχεται να γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα όποτε απαιτείται από το νόμο ή καλή τη πίστει όποτε η εν λόγω γνωστοποίηση απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας ή κάποια αγωγή σχετικά με τον ιστότοπό μας.

Προστασία ανηλίκων

Η Daedalus New Media Research δεν θα συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία από άτομα κάτω των 14 ετών χωρίς την άδεια των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.